بیمارستان بوستان اهواز


عنوان دوره
نام خانوادگی مدرس
نامتاریخ برگزاریمکان برگزاریعنوان پرسش های مرتبط با محتوای دوره و مدرسنحوه ارایه اهداف دوره را چگونه ارزیابی می کنید؟
نحوه ارتباط اهداف و محتوای دوره را چگونه ارزیابی می کنید؟
نظم کاری و حضور به موقع مدرس را چگونه ارزیابی می کنید؟
قدرت بیان مدرس را چگونه ارزیابی می کنید؟
نحوه اداره کلاس به وسیله مدرس را چگونه ارزیابی می کنید؟
نحوه ارتباط مدرس با شرکت کنندگان را چگونه ارزیابی می کنید؟
ارتباط مدت زمان کلاس، اهداف و محتوای آن را چگونه ارزیابی می کنید؟
میزان یادگیری خود را از دوره، چگونه ارزیابی می کنید؟
تدارک وسایل کمک آموزشی (جزوه، کتاب، فیلم و ...) را چگونه ارزیابی می کنید؟
عنوان پرسش های مرتبط با واحد آموزش و اطلاع رسانی و تدارکات آموزشوضعیت مکان برگزاری دوره را چگونه ارزیابی می کنید؟
وضعیت امکانات کمک آموزشی را چگونه ارزیابی می کنید؟
نحوه ارتباط مسئول آموشز و اطلاع رسانی را با شرکت کنندگان چگونه ارزیابی می کنید؟
نظم کاری و حضور مسئول آموزش و اطلاع رسانی را چگونه ارزیابی می کنید؟
توزیع جزوه، کتاب و ... و کیفیت آن ها را چگونه ارزیابی می کنید؟
امکانات جنبی و پذیرایی را در طول دوره چگونه ارزیابی می کنید؟
تغییرات احتمالی در برنامه و نحوه اعلام تغییرات را چگونه ارزیابی می کنید؟
نام خانوادگی شرکت کنندهنامتاریخ

captcha

طراحی و پیاده سازی: راد وب
SQL Error
SQL Error