بیمارستان بوستان اهواز

ارزشهای بیمارستان

 

1) رعایت منشور حقوق بیمار( رضایتمندی جانبازان معزز بستری و بیماران غیر جانباز )

2) ارائه بهترین خدمات با کمترین آسیب به گیرندگان خدمت

3) رعایت حقوق کارکنان

4) مهارت بالای پرسنل و رعایت نظم و انضباط کارکنان

5) تعهد بالای مدیران

6) رعایت عدالت

7) اعتقاد به ارزشهای مذهبی ، اجتماعی و فرهنگی

8) مستند سازی

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه