نام خانوادگی *
نام *
بخش *
عنوان
شرح
تاریخ
مدت زمان صرف شده
در چه زمینه ای نیاز به یاد گیری دارم ؟
چگونه می توانیم این نیاز را برآورده سازیم ؟
هدف کلی من از یادگیری چیست ؟
اهداف اختصاصی که آرزو دارم بدان برسم چیست ؟
چگونه می خواهم به این اهداف اختصاصی برسم ؟
چگونه می توانم برنامه توسعه خودم را ارزیابی کنم ؟
چگونه می توانم نشان دهم چه کارهایی برای رسیدن به هدفم کرده ام ؟
فرمت و جدول زمانی من چیست ؟

captcha

طراحی و پیاده سازی: راد وب