بیمارستان بوستان اهواز


تاریخ
عنوان
شرح مدت زمان صرف شده روزنام *نام خانوادگی *بخش *در چه زمینه ای نیاز به یادگیری دارید؟چگونه میتوانیم این نیاز رابرآورده سازیم؟هدف کلی من از یادگیری چیست ؟اهداف اختصاصی که آرزو دارم بدان برسم چیست ؟چگونه می خواهم به این اهداف اختصاصی برسم ؟چگونه می توانم برنامه توسعه خودم را ارزیابی کنم ؟چگونه می توانم نشان دهم چه کارهایی برای رسیدن به هدفم کرده ام ؟فرمت و جدول زمانی من چیست ؟

captcha

طراحی و پیاده سازی: راد وب
SQL Error
SQL Error