تاریخ
عنوان
شرح
مدت زمان صرف شده روز
نام *
نام خانوادگی *
بخش *
در چه زمینه ای نیاز به یادگیری دارید؟
چگونه میتوانیم این نیاز رابرآورده سازیم؟
هدف کلی من از یادگیری چیست ؟
اهداف اختصاصی که آرزو دارم بدان برسم چیست ؟
چگونه می خواهم به این اهداف اختصاصی برسم ؟
چگونه می توانم برنامه توسعه خودم را ارزیابی کنم ؟
چگونه می توانم نشان دهم چه کارهایی برای رسیدن به هدفم کرده ام ؟
فرمت و جدول زمانی من چیست ؟

captcha

طراحی و پیاده سازی: راد وب