بیمارستان بوستان اهواز


نام بخش/واحد


 

شخص پر کننده


 

زمان تکمیل فرم


 

سن سالمیزان تحصیلاتوضعیت پوشش بیمه ایمحل سکونتسابقه قبلی مراجعه
ذکر نام بیمارستان و شهر مربوطهمعیارهای سنجش- خدمات پذیرشدسترسی آسان به واحد پذیرش
از سرعت تشکیل پروندۀ بستری در واحد پذیرش
از طرز برخورد کارکنان واحد پذیرش و ارائه راهنمایی های لازم
خدمات پرستاریاز سرعت انتقال بیمار از اورژانس به بخش
از طرز برخورد و ارائه راهنمایی پرستار بخش در هنگام ورود شما به بخش
دسترسی ودریافت اطلاعات ضروری درطول مدت بستری
از پاکیزگی و مناسب بودن ملحفه، پتو، لباس، تشک و تعویض به موقع آنها در صورت نیاز
از میزان مهارت پرستاران (در انجام تزریقات، پانسمان، رگ گیری و لوله گذاری )
از کنترل منظم وضعیت سلامتی توسط پرستار شیفت شب ( دارو، تعویض پانسمان ورسیدگی به وضعیت تغذیه)
از کنترل منظم وضعیت سلامتی توسط پرستار شیفت روز ( دارو، تعویض پانسمان ورسیدگی به وضعیت تغذیه)
از میزان دقت و توجه کارکنان پرستاری درزمینۀ جلوگیری از بروز خطر و ناایمنی و سانحه برای شما درحین مدت بستری
نحوۀ کمک رسانی به شما در مواقع نیاز ( پائین آمدن از تخت، راه رفتن در بخش، در اختیار گذاشتن لگن و ...)
از میزان شناخت کارکنان پرستاری (نام و نام خانوادگی شما) علّت بستری و وضعیت بیماری و برنامۀ درمانی شما
از پاکیزگی و آراستگی پوشش کارکنان پرستاری، نصب اتیکت، شناسایی و مراعات شئونات اسلامی در رفتار و عملکرد ایشان
خدمات پزشکیاز میزان دلسوزی و توجه پزشک یا پزشکان معالج نسبت به صحبت ها و نگرانی های شمادر یافت اطلاعات لازم از پزشک
از انجام ویزیت روزانه توسط پزشک معالج
از دسترسی به پزشک معالج یا دستیاران ایشان درهنگام نیاز
از میزان اطلاع پزشک یا پزشکان معالج از نام و نام خانوادگی شما، علت بستری، وضعیت بیماری
از ایجاد حریم امن و مراعات اصل رازداری در هنگام انجام معاینه و یا آموزش به دانشجویان در حضور دیگران
مهارت پزشکان در تشخیص درمان
از انجام به موقع مشاوره های پزشکی/ درمانی مورد نیاز
از میزان هماهنگی بین پزشکان و نیز بین پزشک و پرستار درخصوص رسیدگی درمانی مناسب شما
از پاکیزگی و آراستگی پوشش کادر پزشکی، نصب اتیکت شناسایی، مراعات شئونات اسلامی در رفتار و عملکرد آنها
از نحوۀ ارائه توصیه ها و راهنمایی های لازم توسط پزشکان درخصوص چگونگی ادامۀ مراقبت در منزل پس از ترخیص از بیمارستان
خدمات تغذیهاز تناسب وکیفیت غذای ارائه شده به شما با وضعیت بیماری و نیازهای سلامتی شما
از ویزیت شما توسط کارشناس تغذیه و ارائه مشاوره توسط ایشان درصورت نیاز
از رعایت موازین بهداشتی درخصوص ظروف، اغذیه، آشامیدنی و خوراکی های ارائه شده به شما
از پاکیزگی و آراستگی پوشش و ظاهر متصدی توزیع مواد غذایی و طرز برخورد ایشان
خدمات کاخداریاز تمیزی محیط بیمارستان و بخش
از وضعیت تهویه و نور اُتاق ودمای اتاق
از وضعیت سرویس بهداشتی (روشویی- توالت کافی)
از وجود امکانات مناسب در بخش جهت استحمام و مهارت در صورت نیاز (وجود حمام پاکیزه، آب سرد و گرم)
در دسترس بودن امکانات مورد نیاز جهت اقامۀ نماز و انجام سایر فرایض دینی
از ارائه امکانات در نظر گرفته شده درکارت همراه(صندلی،)رضایت دارید.
از ارائه امکانات در نظر گرفته شده درکارت همراه(غذا،)رضایت دارید
از میزان ، مراعات موازین بهداشتی توسط نیروهای خدماتی در بخش (نظافت بخش- جمع آوری زباله)آیا بیمار از پوشیدگی کامل برخوردار است؟(لباس آستین بلند برای بیمار خانم- کلاه برای بیمار بدحال-پوشیدگی با ملحفه تمیز درهنگام انتقال- پوششخدمات نگهبانیاز طرز برخورد نگهبانان با ملاقات کنندگاناز حفظ نظم بخش و بیمارستان توسط نگهباناناز نحوۀ ارائه راهنمایی لازم بیمار و همراهاناز آراستگی کادر نگهبانی ونصب اتیکتخدمات حسابداری-صندوق –بیمه گریاز سرعت عمل وطرز برخوردکارکنان صندوقاز سرعت عمل وطرز برخوردکارکنان حسابرسیاز نحوۀ عملکرد مأمور بیمهاز سرعت عمل و دقت منشی بخش و ارسال به موقع پرونده به حسابرسی جهت ترخیص بیمارخدمات پیراپزشکیممانعت از حضور همراه و توصیۀ کارشناس رادیولوژی و سی.تی.اسکن به پوشیدن روپوش سربی برای همراه درصورت ضرورتمدت زمان انتظار جهت دریافت تصاویر سی.تی اسکن و سونوگرافیرضایت مندی کلی شمااز اقامت دربیمارستان گلستان وتاثیر آن در بهبود سلامتیتان را بفرمایید.پاسخگویی مسئولیندسترسی در صورت نیاز به، پیشنهاد، انتقاد و شکایت به مسئولین
نام فرد یا افرادی که مناسب ترین برخورد وهمکاری را با شما داشته اند بنویسیدنام فرد یا افرادی که با شما برخورد نا منا سبی داشته اند بنویسید.چنانچه درخواست خلاف مقررات از جنابعالی شده است،لطفاٌ آن را بنویسید.(با ذکر مورد وفرد مورد نظر).نام خانوادگینامتلفنکد ارزشیابشیفتکدپیگیریتاریختوضیحات

captcha

طراحی و پیاده سازی: راد وب
SQL Error
SQL Error