بیمارستان بوستان اهواز

اعمال جراحی بیمارستان گلستان در سه سایت مجزا به شرح زیر انجام می پذیرد:

اتاق عمل جنرال ، اتاق عمل قلب ، اتاق عمل پیوند کلیه.

اتاق عمل جنرال شامل 9 تخت عمل می باشد که به طور میانگین همیشه 8 تخت عمل آن فعال می باشد و در آن اعمال جراحی ارولوژی ، ارتوپدی ، جراحی عمومی و جراحی مغز و اعصاب انجام می گیرد. واحد ریکاوری این سایت شامل 8 مانیتورینگ است

در اتاق عمل قلب اعمال جراحی قلب و عروق انجام شده و شامل 3 تخت می باشد که 2 تخت آن به صورت دائم فعال و یک تخت دیگر به صورت stand byمی باشد

اتاق عمل پیوند کلیه نیز شامل 2 تخت عمل می باشد.

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه