بیمارستان بوستان اهواز


نام بخش/واحد
زمان تکمیل فرم


 

تکمیل کننده/مصاحبه شونده


 

سن بیمار سالمیزان تحصیلات

 

وضعیت پوشش بیمه ای

 

محل سکونت

 

سابقه قبلی مراجعه


 

ذکر نام بیمارستان و شهر مربوطهازنحوۀ کمک رسانی « بیماربر» در درب اورژانس و انتقال بیمار


 

راهنمایی صحیح توسط پزشک تریاژ (و احد راهنمای بیماران )


 

طرز برخورد و راهنمایی کارکنان پذیرش


 

طرز برخورد و راهنمایی کارکنان صندوق


 

سرعت عمل و دلسوزی ویزیت اولیه توسط پزشک معا لج


 

میزان توجه کادر پزشکی به حرف هایتان و نحوۀ پیگیری نیازهای درمانی بیمار توسط آنها


 

سرعت عمل و مهارت کادر پرستاری در رابطه با اجرای دستورات پزشکی


 

انجام به موقع مشاوره های پزشکی توسط دیگر سرویسهای پزشکی


 

نحو ه برخورد ودلسوزی کادر پرستاری


 

طرز برخورد متصدی ازمایشگاه


 

مدت زمان انتظار جهت دریافت جواب آزمایش


 

طرز برخورد و نحوۀ راهنمایی متصدی رادیولوژی


 

ممانعت از حضور همراه وتوصیۀ کارشنا س رادیولوژی و سی.تی اسکن به پوشیدن روپوش سربی برای همراه در صورت ضرورت


 

مدت زمان انتظار جهت دریافت تصاویر سی . تی اِسکن و سونوگرافی


 

طرز برخورد و راهنمایی متصدی سی. تی اِسکن


 

رعایت ادب و احترام و نحوۀ راهنمایی لازم به بیمار و همراه توسط کادر نگهبانی


 

حفظ نظم و آرامش اورژانس توسط کادر نگهبانی


 

انجام تزریقات و نمونه گیری خون توسط پرستار هم جنس


 

وجود حریم امن درحین انجام معاینه، نمونه گیری، نوارقلب، سوندگذاری و یا تعویض ملحفه و لباس


 

آراستگی و رعایت شئونات اسلامی کادر پرستاری، پزشکی و کارکنان بیمارستان


 

آیا بیمار از پوشیدگی کامل برخوردار است؟ (لباس آستین بلند برای بیمار خانم، پوشش کامل، کلاه برای بیمار بدحال و پوشیدگی با ملحفۀ تمیز در هنگ


 

نصب اتیکت کارکنان و امکان شناسایی آنان


 

نظافت و پاکیزگی تخت ها و فضای اورژانس


 

ازپیگیری و پاسخ دهی پزشک مسئول فنی اورژانس درصورت بروز مشکلات احتمالی در روند رسیدگی درمانی


 

ازپیگیری سوپروایزر اورژانس ( در صورت بروز مشکلات احتمالی در مراقبت پرستار )


 

سرعت عمل و نحوۀ برخورد کارکنان داروخانه ووجود داروهای مورد نیازارائه آموزش ها و راهنمایی ها توسط پزشک معالج یا پرستار به بیمار درخصوص نحو


 

دسترسی در صورت نیاز به، پیشنهاد، انتقاد و شکایت به مسئولین


 

نام فرد یا افرادی که مناسبترین برخورد و همکاری را با شما داشته اند بنویسید.نام فرد یا افرادی که با شما برخورد نامناسبی داشته اند بنویسید.چنانچه درخواست خلاف مقررات از جنابعالی شده است، لطفا ً آن را بنویسید. (با ذکر مورد و فرد مورد نظر)نام خانوادگینامشماره تلفنکدارزشیابشیفتکدپیگیریتاریختوضیحاتایمیل

captcha

طراحی و پیاده سازی: راد وب
SQL Error
SQL Error