بیمارستان بوستان اهواز

اهداف استراتژیک بیمارستان

 

G1) ارتقاء کیفیت خدمات درمانی

O1) استقرار نظام اعتبار بخشی

O2) استقرار محورهای حاکمیت بالینی

O3)استقرار نظام مدیریت کیفیت فراگیر

O4)  استقرار استاندارد ایمنی بیمار (WHO)

G2)توانمند سازی نیروی انسانی

 O1) نیاز سنجی آموزشی پرسنل

O2) برگزاری دوره های آموزشی جهت پرسنل

O3) دسترسی آسان پرسنل به   اینترنت و به روز رسانی اطلاعات

G3)ارتقای سطح ایمنی بیماران و ترویج گزارش دهی خطاها( مدیریت خطر )

O1) استفاده از دستبند شناسایی جهت بیماران

O2) رعایت موارد ایمنی جهت بیماران اعصاب و روان

O3) ترویجفرهنگ گزارش دهی خطا ها

O4) تشویق فرد گزارش دهنده خطا

O5) مشارکت دادن بیماران و مردم ورضایت سنجی آنان 

G4)ارتقاء نظام مدیریتی بیمارستان

O1) صرفه جویی درهزینه ها و جلوگیری از اسراف

O2) نگهداری و استفاده صحیح از کلیه تجهیزات بیمارستانی

O3)استفاده بهینه از انرژی

O4)پیگیری وصول مطالبات و پرداخت های بیمارستان

O5)کاهش کسورات بیمه ای

 

 

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه