بیمارستان بوستان اهواز

منشور اخلاقی کارکنان

"حضرت علی (ع)با مردم فروتن،نرمخو و مهربان گشاده رو و خندان باش"

 

 

 
   

 

منشور اخلاقی و رفتاری کارکنان بیمارستان روانپزشکی بوستان

 

ما کارکنان بیمارستان روان پزشکـی بوستـان با اعتقاد به قدرت لایـزال الهی و با توکل به خدای منان و در جهت  رضای حق تعالی و برای نهادینه کردن ارزشهای الهی و انسانی ، توسعه فرهنگ اسلامی ، تکریم ارباب رجوع و ارائه خدمات مناسب به جانبازان ، آزادگان و خانواده معزز شهدا و همچنین سایر همشهریان عزیز برای تحقـق اهداف متعـالی بیمارستان منشور اخلاقی زیر را پذیرفته و عمل به آن را برخود لازم و ضروری می دانیم .

1) انگیزه حضور ما در بیمارستان ، خدمت صادقانه به انسانها از هر قشـر ، گروه و یا هر زبان و قومیـت می باشد.

 

2) نظم و انضباط ، ادب و نزاکـت در رفتار با مراجعین و همکاران را موجب حفـظ کرامت انسانی دانستـه و سـر لوحـه  فعالیت های بیمارستان قرار می دهیم .

 

3) پوشش متناسب با فرهنگ و موازین اسلامی و برخورداری از آراستگی و انضباط را موجب عزت نفس ، احترام و نشاط  در همکاران و مراجعین می دانیم .

 

4) در هر شرایطی سه اصل خوشـرویی،خوش گویی وخوش خویی را به عنوان زیباترین روش تکریم ارباب رجوع می دانیم .

 

5) در راستـای بهـره گیری از الطاف الهی ، در نماز جماعـت و مراسـم مذهبـی محیط کار ، در صورتیـکه خللی در امر خدمت رسانی به بیماران وارد نگردد فعالانه شرکت می نماییم .

6) صبر ، بردباری ، متانت و تحمـل ناملایـمات در رسیدگی به نیازهای مراجعیـن را توفیـق الهی و مسئولیت خطیـر و افتـخار آفرین می دانیم.

7) ما بر آنیـم که نیـاز ها و انتظارات منطقی مراجعان را شناسایی و درصدد رفـع و تاٴمین آنها برآییـم و در نهایـت تلاش  می کنیم فراتر از انتظارات آنها عمل نماییم.

8) ما در محضر خداوند هستیم و بدون نظارت مافوق نیز به نحو شایسته وظیفه خودرا در قبال مراجعین انجام می دهیم.

 

9) پاسخگویی مشتاقانه ، اطلاع رسانی دقیق و راهنمایی مناسب در امور درمانی و شرعی را وظیفه خود می دانیم.

 

10)راز داری و حفظ اسرار بیماران ، همکاران و سازمان را به عنوان یک وظیفه اخلاقی و قانونی  می دانیم .

 

11) رعایت صرفه جویی ، پرهیز از اسراف و بهره گیری صحیح از اموال و امکانات بیت المال را از اصول کار خود می دانیم.

 

12) تلاش مستمر در ارتقاء دانش و مهارت شغلی از اصول اساسی و حیثیت حرفه ای ما می باشد.

 

13) در جهت ایجاد محیطی سالم ، همراه با آرامش ، از هر اقدامی که صمیمیت و اعتماد کارکنان را تضعیف نماید پرهیز می نماییم.

 

14) به منظور رعایت حقوق دیگران و اقدام به قانون ، از استعمال دخانیت در محیط کار پرهیز می نماییم.

 

15) برای ارائه خدمات مطلوبتر از نظرات ، پیشنهادات و انتقادات بیماران و مراجعان استقبال می نماییم.

 

16) معیار ارزشیابی خودرا میزان تعهد به اجرای مفاد منشور اخلاقی بیمارستان می دانیم.

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه