بیمارستان بوستان اهواز
بازدید شهردار محترم کلانشهر اهواز
بازدید شهردار محترم و هیئت همراه از کارگاههای مرکز روزانه
عیادت شهردار محترم کلانشهر اهواز از جانبازان
عیادت شهردار محترم کلانشهر اهواز و هیئت همراه از جانبازان بستری در بیمارستان بوستان
بازدید شهردار محترم کلانشهر اهواز
بازدید شهردار محترم کلانشهر اهواز وهیئت همراه از بیمارستان بوستان اهواز

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه